OBRA CULTURAL BALEAR. DELEGACIÓ DE MARRATXÍ
ocbmarratxi@gmail.com

dimarts, 12 de març de 2013

Convocatòria assemblea general de socis

Data: dimarts, 19 de març de 2013

Lloc: Centre de Cultura Sa Notra

( c. de la Concepció, 12 – Palma)


SESSIÓ ORDINÀRIA
Hora: 19.15 hores en primera convocatòria.
Hora: 19.30 hores en segona convocatòria.


ORDRE DEL DIA
-Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, si s’escau.
-Memòria activitats 2012.
-Estat de comptes 2012.
-Línies generals d'actuació de l'entitat i pla d'activitats 2013.
-Pressupost 2013.
-Torn obert de paraules.


Jaume Mateu i Martí,
president.

Palma, 18 de febrer de 2013